Tarnowskie Góry, 20.10.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK
ul. Staropolska 2
42-600 Tarnowskie Góry

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja poprzez unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest i docieplenie ścian w budynkach mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 3,7,9,11 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach” /Ogłoszenie nr 2021-8653-63322/

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK z/s w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2, w powołaniu na pkt 14 SIWZ zawiadamia Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
BUD-MAX Zbigniew Gembczyk
ul. Wyszyńskiego 17A
42-600 Tarnowskie Góry

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, w wymaganym terminie, wpłynęły oferty sześciu (6) Wykonawców, którzy zaproponowali wykonanie zamówienia na następujących warunkach uzyskując poniższą punktację:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres siedziby wykonawcy Wartość brutto oferty Okres gwarancji i rękojmi za wady Łączna punktacja

1.

MR Construction sp. z o.o. ul. Bł. Czesława 13A/1
44-100 Gliwice

2 082 017,07 zł
(po korekcie)

84 m-ce

73,26

2.

Bud-Max Zbigniew Gembczyk

ul. Wyszyńskiego 17a
42-600 Tarnowskie Góry

1 386 053,16 zł

84 m-ce


100,00

.

ELBUD BYTOM sp. z o.o.

ul. Składowa 2
41-902 Bytom

1 897 085,96 zł

84 m-ce

78,45

4.

MARMATOR Mateusz Iwański

ul. Sadowa 1B/2
43-155 Bieruń

1 833 471,25 zł
(po korekcie)

84 m-ce

80,48

5.

TERMOPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Magdziorza 14
41-710 Ruda Śląska

1 759 244,18 zł

84 m-ce

83,03

6.

ZRB Piotr Kapusta

ul. Dr Piotrowskiego 41
28-130 Stopnica

1 859 546,88 zł

84 m-ce

79,63

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
W takim stanie rzeczy zgodnie z pkt 13 SIWZ wszystkie złożone i nie podlegające odrzuceniu oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny ofert i w sposób wskazany w pkt 13 pkt a i b SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) - waga: 80 %;
Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) - waga: 20 %.

Na podstawie zaoferowanych przez ww. Wykonawców warunków realizacji zamówienia Wykonawcom została przyznana punktacja zgodnie z tabelą powyżej. Zgodnie z pkt 13 SIWZ Zamawiający określił, że za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach.
W przedmiotowym postępowaniu najwyższą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach uzyskała oferta złożona przez BUD-MAX Zbigniew Gembczyk z/s w Tarnowskich Górach. Wobec tego Zamawiający dokonuje wyboru oferty złożonej przez BUD-MAX Zbigniew Gembczyk z/s w Tarnowskich Górach.

W takim stanie rzeczy, w powołaniu na art. 16 ust. 2 w zw. z ust. 1 Regulaminu udzielenia zamówienia w Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK w Tarnowskich Górach finansowanego ze środków Unii Europejskiej przekraczającego wartość 50.000,00 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), tj. zważywszy, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16 ust. 2 ww. Regulaminu, Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą tj. przez BUD-MAX Zbigniew Gembczyk na dzień 25.10.2021 r. godz. 14.00.

Zamawiający przypomina, że stosownie do pkt 15 SIWZ Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości nie mniejszej niż 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej ze wskazanych form. W myśl pkt 15 SIWZ Przed złożeniem gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jej treść należy skonsultować z Zamawiającym, uzyskując pisemne potwierdzenie ze strony Zamawiającego. Złożenie gwarancji o treści nieustalonej z Zamawiającym bądź niezgodnej z postanowieniami SIWZ może skutkować nieskutecznością złożonej gwarancji.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma w formie elektronicznej na adres: zamowienia@gwareksm.pl

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta